“With the Wings of English”校第八届外语节之广告设计大赛评比结果


来源:屠艳宁老师发表时间:2014/3/26 12:48:39访问次数:2129

 

With the Wings of English”校第八届外语节之

广告设计大赛评比结果

初一

一等奖

初一(8)班                           初一(1)班

二等奖

初一(4)班                           初一(7)班                           初一(3)班

三等奖

初一(6)班                           初一(2)班                           初一(5)班

初二

一等奖

初二(1)班                           初二(7)班

二等奖

初二(6)班                           初二(2)班                           初二(8)班

三等奖

初二(3)班                           初二(5)班                           初二(4)班

高中

一等奖

高二(2)班                           高一(3)班                           高一(4)班

二等奖

高二(3)班                           高二(1)班                           高一(5)班            

高一(2)班

三等奖

AP预备班                               高一(7)班                           高一(1)班

高一(6)班

宁波外国语学校第八届外语节组委会

2014325